×

هولتر

تست هولتر قلب برای ردیابی فعالیت های قلب برای مدت 24 الی 48 ساعت تجویز میشود.این تست میتواند مشکلات قلبی را نمایش دهد که از طریق تست های دیگر قلب به دلیل کوتاه بودن مدت زمان انجام آنها قابل تشخیص نیست.عدم توجه به سلامت قلب…